Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

"Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21/4/1967 ΕΩΣ 24/11/1973 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ & ΑΜΥΝΑ ΕΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ" ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
 
"Μία ἀπό τίς πλέον ἀνεξερεύνητες πτυχές τοῦ καθεστῶτος ἐκείνου εἶναι οἱ ἐξωτερικές σχέσεις καί ἡ ἐξωτερική πολιτική του. Εἶναι πράγματι ἐλάχιστες μέχρι σήμερα οἱ μελέτες πού ἔχουν ἀσχοληθῆ μέ αὐτό τό καίριο θέμα. Καί ὅσες ἔχουν γίνει, εἶναι ἀποσπασματικές, διότι ἐξετάζουν μόνον ἐπί μέρους θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί ὄχι τό σύνολό της.
Στήν παρούσα μελέτη λοιπόν, θά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν συνολική Ἐξωτερική Πολιτική τῆς περιόδου 1967 - 1973. Μέ τήν καθολική γεωστρατηγική θεώρηση τοῦ καθεστῶτος. Μέ τήν διπλωματική καί ἀμυντική πολιτική του. Συγκεκριμένα ἀναλύονται:
- Οἱ σχέσεις μέ τίς Η.Π.Α.: Κατ’ ἀρχήν ἀπαντᾶται μέ ἀδιάσειστα στοιχεῖα τό ἐρώτημα ἐάν ἡ 21η Ἀπριλίου ὑπῆρξε ὑποκινούμενη ἤ ὄχι. Καί κατόπιν ἀναλύεται ἡ περίπλοκη καί περιπετειώδης πορεία τῶν σχέσεων Ἑλλάδος - Η.Π.Α. καθ’ ὅλη τήν 6ετία 1967 - 1973 μέ ἐντελῶς ἄγνωστες πτυχές καί παρασκήνιο πού δημοσιεύ-εται γιά πρώτη φορά, ὅπως π.χ. τό embargo, ἡ παραίτηση ἀπό τήν δωρεάν βοήθεια, τό ζήτημα τῶν βάσεων, ἡ ἐπίσκεψη Agnew, ἡ σταση στόν πόλεμο τοῦ Yom Kippur κ.λπ.
- Οἱ σχέσεις μέ τήν Δυτική Εὐρώπη: Ἀναλύεται τό ζήτημα τῆς λεγόμενης “Μάχης τοῦ Στρασβούργου” καί τῆς ἀποχωρήσεως τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης. Ἐξετάζεται τό “πάγωμα” ἀλλά καί ἡ πρόοδος τῆς ἐνταξιακῆς πορείας τῆς Ἑλλάδος μέ τήν Ε.Ο.Κ. Τέλος ἐξετάζονται ξεχωριστά οἱ διπλωματικές καί ἐμπορικές σχέσεις τῆς Ἑλλάδος μέ τίς σημαντικότερες χῶρες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Δυτική Γερμανία, ἡ Βρεταννία, ἡ Ἰταλία καί ἡ Ἱσπανία.
- Οἱ σχέσεις μέ τό Ἀνατολικό “μπλόκ”: Ἐξετάζεται τό ὄντως ἐντυπωσιακό “ἄνοιγμα” τοῦ καθεστῶτος πρός τά κομμουνιστικά κράτη. Οἱ προτάσεις του γιά μία Πολυμερή Βαλκανική Συνεργα-σία καθώς καί οἱ ἐπί μερους διμερεῖς σχέσεις του μέ τήν Σοβιετική Ἕνωση (Ε.Σ.Σ.Δ.), τήν Γιουγκοσλαυϊα, τήν Βουλγαρία, τήν Ρουμανία, τήν Ἀλβανία, τήν Ἀνατολική Γερμανία, τήν Πολωνία, τήν Τσεχοσλοβακία, τήν Οὑγγαρία.
- Ὁ χειρισμός “Μακεδονικοῦ” & Βορειοηπειρωτικοῦ ζητήματος: Παράλληλα, γίνεται μία συνολική ἀνάλυση καί ἀποτίμηση τοῦ χειρισμοῦ τῶν καίριων ἐθνικῶν ζητημάτων τοῦ λεγομένου “μακεδονικοῦ” θέματος καί τῆς διεκδικήσεως τῆς Βορείου Ἠπεί-ρου, θέματα πού συναρτώνται ἄμεσα μέ τίς σχέσεις μέ τήν Γιου-γκοσλαυία, τήν Βουλγαρία καί τήν Ἀλβανία καί πού ἀποκαλύπτο-νται γιά πρώτη φορά.
- Οἱ σχέσεις μέ Λαϊκή Κίνα καί “ἀδέσμευτο κόσμο”: Ἐξετάζεται τό “ἄνοιγμα” καί οἱ συμφωνίες πού ὑπογράφηκαν μέ τήν Λαϊκή Κίνα τοῦ Μάο Τσέ Τούνγκ, ἡ ἀπόπειρα ἀνοίγματος πρός τήν Ἱαπωνία, ἡ πορεία τῆς Ἑλλάδος πρός τά νεότευκτα κράτη τῆς Ἀφρικῆς, οἱ σχέσεις μέ τά Ἀραβικά κράτη καί τό Ἰσραήλ κ.λπ.
- Οἱ Ἑλληνοτουρκικές σχέσεις & τό Κυπριακό: Τελευταῖο καί σημαντικότερο θέμα εἶναι ἡ ἀνάλυση τῶν σχέσεων Ἑλλάδος - Τουρκίας. Ἐξετάζεται ὅλη ἡ πορεία τους ἀπό τίς ἑλληνοτουρκικές συνομιλίες καί τήν κρίση τοῦ 1967 μέχρι τόν Νοέμβριο τοῦ 1973. Ἡ στροφή τοῦ καθεστῶτος πρός τόν ἐξ’ ἀνατολῶν κίνδυνο, τό νέο ἀμυντικό δόγμα του, οἱ ἑλληνοτουρκικές προσεγγίσεις, ἡ πολιτική στό Αἰγαῖο, τήν ὑφαλοκρηπίδα, οἱ ἕρευνες γιά πετρέλαιο, ἡ πολιτική καί ἀμυντική θωράκιση σέ Θράκη, Ἕβρο καί νήσους τοῦ Ἀνατ. Αἰγαίου, καί κυρίως, ὁ χειρισμός τοῦ Κυπριακοῦ ζητήματος μέ ἐντελῶς ἄγνωστες πτυχές, πού βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητος πρώτη φορά.
Ἡ ἔρευνα γιά τό κάθε θέμα ἔγινε μέσα ἀπό ἀποχαρακτηρισμένα ἔγγραφα καί ἀρχεῖα ὅπως τά «USA Foreign Relations 1964 - 1968 Volume XVI», «Foreign Relations of the United States 1969 - 1972 Volume XXIX» και «Foreign Relations of the United States Volume XXX 1973 - 1976».
Ἐπίσης ἀπό ἐπιστημονικές μελέτες καί διατριβές πού ἀπεκάλυψαν πρωτογενῆ ἀρχεῖα καί ἔγγραφα ἀπό μελέτες τῶν ἀρχείων τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν τῶν ἐπί μέρους χωρῶν ἤ συνασπισμῶν πού ἐξετάζονται (π.χ. τῆς Βρεταννίας, τῆς Γερμανίας, τῶν σοβιετικῶν ἀρχείων, “ἀνατολικοῦ” κόσμου κ.ο.κ.).
Σημαντικότατη πηγή ἀπετέλεσαν ἀρχεῖα πού ἀντλήθηκαν ἀπό τό Ι.Α.Υ.Ε. (Ἱστορικό Ἀρχεῖο Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν).
Ἡ ἐξαντλητική ἔρευνα, συνεχίσθηκε μέσα ἀπό ἀπόρρητα ἔγγραφα καί ἐκθέσεις τῆς ΚΥΠ καί τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού παραχωρήθηκαν στόν συγγραφέα ἀπό στελέχη τοῦ καθεστῶτος καί βρίσκονται στό ἀρχεῖο του.
Τέλος, μελετήθηκε μέ προσοχή ὅλη ἡ σχετική βιβλιογραφία πού ἀφορᾶ τίς διεθνεῖς σχέσεις ἤ ἀναφέρεται στήν ἐξωτερική πολιτική τῆς ἱστορουμένης περιόδου..."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου