Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!!! ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΤΟΥ Ι.ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ Η ΣΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Δρος ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ


ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ  Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : http://ekdoseispelasgos.blogspot.gr/
  facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Μάνος Ν. Χατζηδάκης

Πρόκειται γιά μία σπάνια αὐτοβιογραφική μαρτυρία του καθηγητή, Αναπληρωτή Υπουργού (1961 - 1963) και Υπουργού (1968 - 1971), Δρος Ιωάννου Χολέβα, πού ὁλοκληρώθηκε σέ βιβλίο ἔπειτα ἀπό μακρές ἀφηγηματικές συνεντεύξεις πρός τόν Μάνο Ν. Χατζηδάκη, ἡ ὁποία ἀποκαλύπτει ἄγνωστα, μέχρι σήμερα, ἱστορικά γεγονότα, φωτίζει ἀνεξερεύνητες πτυχές τῆς σύγχρονης Ἱστορίας μας καί παρουσιάζει μέ ἀντικειμενικότητα πρόσωπα καί πράγματα.
Τό ἔργο χωρίζεται σέ τρία μέρη:
Στό Α’ Μέρος «Ἡ (Αὐτό)βιογραφία του», ὑπάρχει ἡ βιογραφική ἀφήγηση τοῦ Ἰωάννου Χολέβα ἀπό τήν γέννησή του, μέχρι σήμερα.
Στό Β’ Μέρος «Τό Ἔργο στήν Ἐμπορική Ναυτιλία», γίνεται ἡ ἀναλυτική περιγραφή τοῦ ἔργου του ὡς Ὑπουργοῦ.
Στό Γ’ Μέρος «Τό Συγγραφικό Ἔργο», ὑπάρχει ὁλόκληρος ὁ κατάλογος τοῦ συγγραφικοῦ του ἔργου σέ κάθε τομέα.
Πρόκειται για μία μαρτυρία πού ἀποτελεῖ σημαίνουσα πρωτογενῆ πηγή, χρήσιμη γιά τόν ἱστορικό τοῦ μέλλοντος…
Από τον Πρόλογο του έργου:
Δρ Ἰωάννης Κ. Χολέβας, ὁ ἄνθρωπος, ὁ καθηγητής, ὁ ὑπουργός.
Ὁ Ἰωάννης Χολέβας ἔζησε μία ζωή πού συνταυτίζεται καί συμπορεύεται μέ τήν ἴδια τήν σύγχρονη ἑλληνική Ἱστορία.
Στέλεχος τῆς ΕΟΝ κατά τόν Ἑλληνοϊταλικό πόλεμο τοῦ 1940 - 41, ἀγωνιστής τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως στήν Π.Α.Ο. τήν περίοδο 1941 - 1944, ἐθελοντής μαχητής κατά τήν περίοδο 1946 - 49, ἀνέπτυξε παράλληλα ἀνεξαντλητο ἐπιστημονικό ἔργο πού τό συνδύασε μέ μεγάλη πολιτική, ἐπιστημονική, πολιτιστική ἀλλά καί ἐπιχειρηματική δραστηριότητα.
Ἀφιέρωσε τήν ζωή του μέ ἀστείρευτο πάθος στήν Ἑλλάδα, μέ λατρεία στήν Μακεδονία, μέ ἀφοσίωση στήν Ἐπιστήμη του.
Ἀριστοῦχος Διδάκτωρ Οἰκονομικῶν καί Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν, εἶχε ὡς ἐπιστήμων ἐντυπωσιακή ἀκαδημαϊκή σταδιοδρομία: Ὑπῆρξε ἀπό τούς θεμελιωτές τῆς Ἀνωτάτης Βιομηχανικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί τοῦ μαθήματος τῆς Ὀργανωτικῆς. Ἐξελίχθηκε τάχιστα σέ Τακτικό Καθηγητή καί Κοσμήτορα. Ἐνῶ ἀργότερα ὑπῆρξε καί ἀπό τούς θεμελιωτές τῆς Ναυτιλιακῆς Οἰκονομίας καί Πολιτικῆς, ὡς Τακτικός Καθηγητής καί Πρύτανης στήν Ἀνωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιῶς (Πανεπιστήμιο Πειραιῶς).
Οἱ πνευματικοί ὁρίζοντες καί ἡ προσφορά του δέν περιορίσθηκαν ἐκεῖ. Παράλληλα ἀνέπτυξε ἕνα γιγάντιο συγγραφικό ἔργο ἄνω τῶν 110 βιβλίων πάνω σέ θέματα Οἰκονομίας, Ὀργανώσεως καί Διοικήσεως, Βιομηχανίας, Ναυτιλίας, Ε.Ο.Κ., Οἰκονομικῆς Ἱστορίας, Χρηματοοικονομικῆς, Οἰκονομικοῦ Δικαίου, Τεχνικῆς τῶν Συναλλαγῶν, Κοινωνιολογίας, Πολιτικῆς Ἐπιστήμης, Ἐκπαιδεύσεως καί φυσικά πάνω σέ Ἐθνικά καί Ἱστορικά θέματα. Ἐνῶ πλούσια εἶναι καί ἡ συμβολή του σέ Ἐγκυκλοπαίδειες, Διαλέξεις, Ἐργασίες κ.λπ.
Ὅμως ὁ Ἰωάννης Χολέβας δέν ὑπῆρξε μόνο ἄνθρωπος τοῦ Πνεύματος ἀλλά καί τῆς Δράσεως. Ἀπετέλεσε χαρακτηριστικό δεῖγμα τῆς ἐθνικῆς διανοήσεως πού ἐξέφρασε τό ἀνανεωτικό πνεῦμα τῆς γενεᾶς του καί τῆς συμμετοχῆς της στήν Ἐξουσία. Ὅταν οἱ ἐθνικές περιστάσεις τό ἀπαίτησαν, δέν δίστασε νά ἀναλάβει δημόσια ἀξιώματα μέ ὁδηγό του μόνο τήν ἀνιδιοτελῆ ἐργασία καί τήν προσφορά στήν Πατρίδα.
Ἔτσι ἔγινε Γενικός Γραμματεύς καί Ἀναπληρωτής τοῦ Ὑπουργείου Βορείου Ἑλλάδος τήν περίοδο 1961 - 1963 καί Ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας τήν περίοδο 1968 - 1971! Καί τίς δυό φορές, σέ συνθῆκες κρίσιμες, δύσκολες, μεστές σημαντικῶν γεγονότων. Καί τίς δυό φορές μέ προσφορά μεγάλη…
Ὁ Ἰωάννης Χολέβας δέν συνέγραψε ἁπλά ἱστορία. Ὑπῆρξε ἀναπόσπαστο μέρος της. Τό παρόν ἔργο λοιπόν, εἶναι ἡ προσωπική μαρτυρία τοῦ Ἰωάννη Χολέβα.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ