Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ (960-1060) - ΕΝΑ ΝΕΟ "ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ἕνα κομμάτι τῆς ἱστορίας μας, τό ὁποῖο χρήζει ἰδιαίτερης μελέ¬της εἶναι αὐτό τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Οἱ Βυζαντινοί μας πρόγονοι πρωταγωνίστησαν γιά χίλια χρόνια σέ Δύση καί Ἀνατολή ἀμυνόμενοι διαρκῶς στίς ἀναρίθμητες ἐπιθέσεις τῶν ἀλλοφύλων. Ἐπέλεξα νά ἀσχοληθῶ μέ τά ἑκατό χρόνια (960 - 1060) τῆς μεγίστης ἀκμῆς τῆς Ρωμιοσύνης, διότι ἡ Βυζαντινή Αὐτοκρατορία κάλυπτε μία τεράστια γεωγραφική ἔκταση, εἶχε δημιουργήσει μία εὐημε¬ροῦσα οἰκονομία, συνδυασμένη μέ μία λαμπρή ἀνάπτυξη στά γράμ¬ματα καί στίς τέχνες καί διέθετε τήν τελειότερη στρατιωτική μηχανή τῆς ἐποχῆς της. Κυριότεροι ἐκπρόσωποι τοῦ χρυσοῦ αἰῶνα γιά τόν Μεσαιωνικό Ἑλληνισμό ἦταν οἱ αὐτοκράτορες Νικηφόρος Β' Φωκᾶς, Ἰωάννης Α' Τσιμισκῆς καί Βασίλειος Β' ὁ Μακεδών (Βουλ¬γα¬ροκτόνος).
Ἡ περίοδος αὐτή εἶναι ξεχασμένη ἀπό τό νεώτερο ἑλληνικό κρά¬τος καί ὑποβαθμίζεται ἀργά καί σταθερά στήν ἐκπαίδευση καί στά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ἴσως γιατί οἱ πολιτικοί μας ταγοί δέν μποροῦν νά συγκριθοῦν μέ ἐκείνους τούς ἡγέτες, οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν μάθει νά ὑπακούουν, ἀλλά ἀντιθέτως εἶχαν μάθει νά ἐπιβάλ¬λουν τήν θέλησή τους στούς ξένους. Ἴσως γιατί δέν μποροῦν νά ἀποδεχθοῦν τήν βυζαντινή στρατιωτική ἰσχύ καί τήν πανίσχυρη οἰκονομία πού ἐπέτρεπαν στούς προγόνους μας νά καυχῶνται ὅτι ζοῦν στό ἰσχυρότερο κράτος τῆς Οἰκουμένης καί νά ὑπερηφα¬νεύονται ὅτι ἔχουν φτιάξει τήν πλουσιώτερη πρωτεύουσα τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου, τήν ἐπονομαζόμενη Βασιλίδα τῶν πόλεων. Ἴσως γιατί ἔχουν ἀποδεχθεῖ ὅτι τό νεώτερο ἑλληνικό κράτος πρέπει νά παραμείνει μικρό καί εὐάλωτο, γιά νά παραχωρεῖ δικαιώματα στίς ἀξιώσεις τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς καί κυριαρχία στήν γείτονα χώρα, ἡ ὁποία ἀδιάκοπα μᾶς ὑπενθυμίζει μέ περισσό θράσος τήν παντο¬δυναμία πού αὐτή εἶχε τόν 16ο καί τόν 17ο αἰῶνα στήν περιοχή. Συνέπεια αὐτῆς τῆς ἡττοπάθειας εἶναι ἡ Τουρκία, πού θεωρεῖται ὁ νόμιμος κληρονόμος τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, νά διεκδικεῖ τήν Κύπρο, τήν Ἀνατολική Μεσόγειο, τήν Κρήτη, τό Αἰγαῖο, τήν Θρά¬κη καί ἀκόμα καί τήν Μακεδονία μας καί ἐμεῖς νά μήν διεκδικοῦμε ἀπολύτως τίποτα!