Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

ΤΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΛΙΝΟΥ ΚΑΡΖΗ ΕΣΤΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΖΩΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΙΚΕΛΙΑΝΙΚΗ ΔΕΛΦΙΚΗ ΙΔΕΑ ΞΑΝΑΚΥΚΟΦΟΡΗΣΕ

Η μελέτη «ΕΣΤΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΖΩΙΣΜΟΥ και η Σικελιανική Δελφική Ιδέα» είναι το πιο σημαντικό, ίσως, από τα σπουδαιότερα και βασικότερα κείμενα του μεγάλου Δασκάλου του Ελληνισμού. (. . .) Με την μελέτη του αυτή ο Λίνος Καρζής διακηρύσσει πώς «έγινε επιτακτική η ανάγκη σοβαρής έρευνας του εαυτού μας, για να καθοριστούν οι αιτίες της αδυναμίας μας, ώστε να σταθούμε κάπου στερεά και να δημιουργήσουμε», πράγμα που θα σήμαινε: «την αποφασιστική, για πρώτη φορά, τροπή της Ελλάδας προς την Αναγέννησή της. Ο καιρός μας βιάζει. . .

Εκδοτικό σημείωμα
Εισαγωγικό σημείωμα, Δημήτρη Λαζογιώρου-Ελληνικού
Πρόλογος
ΕΣΤΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΖΩΙΣΜΟΥ
Η ΣΙΚΕΛΙΑΝΙΚΗ ΔΕΛΦΙΚΗ ΙΔΕΑ
Επίλογος
Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Εισαγωγή από τον Δ. Λ. -Ε.
ΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ


Πρόλογος
ΛΑΖΟΓΙΩΡΓΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Επιμέλεια
ΛΑΖΟΓΙΩΡΓΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣHELLASBOOKS
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

ΞΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΣΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ ''ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 1914''

ΞΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΣΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ 1925 ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1914 ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ. ΑΞΙΖΕΙ... ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ.
ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 6440021.


«Τοιούτον το έργον ημών, μεθ’ όλας τας παρομαρτούσας δυσκολίας και ατελείας, έχομεν την τόλμην να παρουσιάσωμεν εις το σεβαστόν Κοινόν, με την πεποίθησιν ότι η μεν νέα γεννεά θα διδαχθή εκ του εθνικού του παρελθόντος και θα αισθανθή τας εθνικάς της υποχρεώσεις. Οι αγωνισθέντες και επιζώντες, θα χαίρωσι διότι συνέδεσαν τα ονόματά των με τα των ενδόξων προγόνων των. Δια δε τους υπέρ της απελευθερώσεως αδελφών πεσόντας, οίτινες παράδειγμα άξιον μιμήσεως εις τας επερχομένας γεννεάς εγένοντο, μνημόσυνα πάντοτε υπέρ αυτών θα τελή η Ιστορία, εκτός της ευγνωμοσύνης του Βορειοηπειρωτικού λαού, ήτις εσαεί θα περιβάλλη την μνήμην απαξαπάντων των αγωνισθέντων, εις τους οποίους αφιερούται το πόνημα τούτο. Αθήναι Ιούλιος 1929.» (ΚΩΝ. ΧΡ. ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ, από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Προλεγόμενα

Εισαγωγή

Κεφάλαιον Α΄
Η περιοχή της Αλβανίας. - Η Β. Ήπειρος επιδικάζεται εις αυτήν. - Η Δ. Επιτροπή. - Διέλευσις εκ Κορυτσάς.

Κεφάλαιον Β΄
Οι ιεροί Λόχοι. - Ένοπλα συλλαλητήρια. - Ο Ζωγράφος αναλαμβάνει την αρχηγείαν. - Σχηματισμός Κυβερνήσεως Αυτονόμου Ηπείρου.

Κεφάλαιον Γ΄
Η παράδοσις της Κορυτσάς εις τους Αλβανούς. - Η εντύπωσις εις τους κατοίκους.

Κεφάλαιον Δ΄
Ένθερμος υποδοχή του Ζωγράφου. - Η αναπέτασις της Σημαίας. - Προκήρυξις Κυβερνήσεως.

Κεφάλαιον Ε΄
Η Ελλην. Κυβέρνησις καταδιώκει το κίνημα. - Αποκλεισμός Αγ. Σαράντα. - Συζήτησις εν τη Ελλην. Βουλή.

Κεφάλαιον ΣΤ΄
Μετά την παράδοσιν της Κορυτσάς. - Η 17η Φεβρουαρίου αποφράς ημέρα.

Κεφάλαιον Ζ΄
Ο Δούλης αναλαμβάνει την αρχηγείαν του Στρατού.

Κεφάλαιον Η΄
Διαταγή Επιστρατεύσεως. - Οι μαθηταί εθελονταί. - Συμπλοκή μεταξύ Ελλήνων και Αυτονομιακών εις Γεωργουτσάτη.

Κεφάλαιον IA΄
Η Ελληνική Κυβέρνησις απαγορεύει τα συλλαλητήρια. - Ο Βηδ αποστέλλει αντιπροσώπους εις τους Βορειοηπειρώτας.

Κεφάλαιον ΙΒ΄
Επανάστασις Κορυτσάς. - Θάνατος Διακοβασίλη Γκιώνη. - Αποτυχία Επαναστάσεως. - Ο Φουρίδης με τον λόχον του.

Κεφάλαιον ΙΓ΄
Η Ελλάς και αι Δυνάμεις. - Επίθεσις Αλβανών. - Μάχαι Κόδρας, Μ. Τσέπου, Κουρβελέση, Τεπελενίου, Λεσκοβικίου, Σαλίσης και Πηλίουρης.

Κεφάλαιον ΙΔ΄
Η Ιταλία και η Αυστρία συνιστώσιν συνεννόησιν - Μάχη Νικολίτσης - Κήρυξις ανακωχής.

Κεφάλαιον ΙΕ΄
Αιτήματα Βορειοηπειρωτών. - Το Πρωτόκολλο Κερκύρας. - Η εντύπωσις.

Κεφάλαιον ΙΣΤ΄
Το Συνέδριον Δελβίνου. - Επικύρωσις Πρωτοκόλλου Κερκύρας. - Μάχη Λαμπόβου και Χουμελίτσης.

Κεφάλαιον ΙΖ΄
Επιτροπή εις Άγιον Όρος. - Ο Τσόντος-Βάρδας Αρχηγός τμήματος Κορυτσάς.

Κεφάλαιον ΙΗ΄
Η ουδετέρα ζώνη. - Αλληλογραφία Αυτονομιακών και Ολλανδών αξιωματικών. - Τελεσίγραφον Βάρδα. - Κατάληψις Κορυτσάς.

Κεφάλαιον ΙΘ΄
Τα κατά τον Τομέα Πρεμετής. - Μάχαι Κοκόϊκας, Φράσσαρης, Οδριτσάνης.

Κεφάλαιον Κ΄
Μάχη Κλεισούρας.

Κεφάλαιον ΚΑ΄
Προέλασις προς Βεράτιον και κατάληψις αυτού. Τουφεκισμός Λεοντοκιανάκη.

Κεφάλαιον ΚΒ΄
Το ενδιαφέρον υπέρ των Ολλανδών αξιωματικών. - Τα εν Άνω Αλβανία. - Ευχαριστήρια ρουμανιζόντων. - Οι Αλβανοί ζητούν να επιστρέψουν. - Αι προφυλακαί Μαλίκ. - Μάχαι Χειμάρρας.

Κεφάλαιον ΚΓ΄
Υποχώρησις Αυτονομιακών. - Θάνατος Ανδρ. Ζυγομαλά.

Κεφάλαιον ΚΔ΄
Το ζήτημα της Σάσωνος και το Βορειοηπειρωτικόν εις την Ελλην. Βουλήν. - Ομιλεί η αντιπολίτευσις.

Κεφάλαιον ΚΕ΄
Παρασπονδία Αλβανών. - Μάχη Μαλίκ.

Επίλογος

Τα μετά την απελευθέρωσιν. Ανακατάληψις της Β. Ηπείρου υπό της Ελλάδος. Η εκδήλωσις προς τους αγωνισθέντας.
Πίναξ παροραμάτων


https://www.hellasbooks.gr/product.php?products_id=369&fbclid=IwAR1m_zokJwwUOnITJRwa-1ROlrS0Va2oqIvzkoXnOcGKbSLzJMVORiHdYnkΔευτέρα 9 Μαρτίου 2020

ΞΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΟΥΒΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΥΨΩΜΑΤΟΣ 73Ι


ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ  Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
34 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : http://ekdoseispelasgos.blogspot.gr/
  facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Κατά τον χρόνον ενάρξεως των πολέμων πιστεύεται, ως επί το πλείστον, ότι ούτοι θα είναι βραχείς. Συνήθως όμως προκαλούνται αντιδράσεις και υπεισέρχονται αστάθμητοι παράγοντες, οι οποίοι επιμηκύνουν τούτους πολύ πέραν των προβλέψεων.
Ιδιαιτέρως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έλαβε κατά τα αρχικά του στάδια κεραυνοβόλον μορφήν και εδημιούργησε την εντύπωσιν εις τας δυνάμεις του Άξονος, ότι η Γερμανία του Χίτλερ συντόμως θα επεβάλλετο εις τον ευρωπαϊκόν χώρον. Από της 13ης Μαρτίου 1938, κατά την οποίαν επραγματοποιήθη πραξικοπηματικώς η ένωσις της Αυστρίας μετά της Γερμανίας, μέχρι του έαρος 1940, η Γερμανία είχε θέσει υπό την κυριαρχίαν της την Τσεχοσλοβακίαν, την Πολωνίαν, την Δανίαν, το Δάντσιχ, την Νορβηγίαν, το Βέλγιον και την Ολλανδίαν και τον Ιούνιον του 1940 την Γαλλίαν. Παραλλήλως προς τας κατακτήσεις η Γερμανία συνέστησε τον τριμερή Άξονα Βερολίνου-Ρώμης -Τόκυο και εξησφάλισε την σύμπραξιν άλλων ευρωπαϊκών κρατών, ως της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, και της Ρουμανίας, δια της προσχωρήσεώς των εις τον Άξονα, και της ΕΣΣΔ διά της συνάψεως μετ' αυτής Συμφώνου μη Επιθέσεως2 (Μολότωφ-Ρίμπεντροπ, 23.8.1939)

Περιεχόμενα

Οδ. Ελύτη (στίχοι)
Προλογικόν Σημείωμα Προέδρου ΕΜΕΙΣ
Σχεδιαγράμματα 1, 2, 3, 9 - Φωτογραφίαι Αώου-Κλεισούρας
Ευχαριστίαι
Προλεγόμενα
Εισαγωγή
Ο Αρχιστράτηγος Αλεξ. Παπάγος
Η ιστορική Τριανδρία, Γεώργιος Β', Μεταξάς Ι., Χρύσανθος ο από Τραπεζούντος
Τοπογραφικός προσδιορισμός - Στρατιωτική αξία
Ιστορικόν πλαίσιον
Η εαρινή ιταλική επίθεσις. Αι μάχαι επί του Υψώματος 731
Αι θυσίαι
Οι πρωταγωνισταί της αποκρούσεως της εαρινής επιθέσεως των Ιταλών τον Μάρτιον 1941
Συμπερασματικαί παρατηρήσεις
Το νόημα του αγώνος της Ελλάδος κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον
Επίμετρον
Βιβλιογραφία περί του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου 1940-1941 και περί των μαχών επί του υψώματος 731 κατά Μάρτιον-Απρίλιον 1941
Υπόμνημα όρων και συνθηματικών παραστάσεων
Πίναξ εικόνων και σχεδιαγραμμάτων
Ευρετήριον προσώπων και τοπωνυμίων
Λίγα λόγια για την επανέκδοση
Σειρά φωτογραφιών από Ιταλικές πηγές
Λίγες κριτικές για την πρώτη έκδοση


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣΔευτέρα 2 Μαρτίου 2020

(ΒΙΝΤΕΟ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ''ΛΑΜΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΧΑΚΙ'' ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ
Το Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020 στις 8 μ.μ στο Polis Art Cafe που βρίσκεται στο Αίθριο Αρσακείου Μέγαρο στην οδό Πεσματζόγλου 5 παρουσιάσθηκε το νέο βιβλίο του συφφραφέα Μάνου Χατζηδάκη ''ΛΑΜΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΑΚΙ'' - Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΛΑΜΟΓΙΑ ΣΤΟ ΧΑΚΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΑ. απο τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ Για το βιβλίο μίλησαν ὁ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΛΩΣΗΣ Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ., Ἀρθρογράφος, Επαμεινώνδας Πανας Τακτικός Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Θάνος Δρ Οικονομικών, πρ.Γ.Γ. Υπουργείου Συντονισμού Μάνος Χατζηδάκης Συγγραφέας του έργου Χαιρετισμό απηύθυνε ο εκδότης Ιωάννης Γιαννάκενας


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ
https://www.youtube.com/user/ierahellas1/featured?disable_polymer=1