Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ. "ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ" ΤΟΥ Αντιστρατήγου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΜ. ΝΤΑΛΑΜΓΚΑ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και:
https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τό στρατηγικό μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀφορᾶ τόσο τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο, ὅσο καί τήν Ὁμογένεια, ὅπου καί ἄν βρίσκεται πάνω στόν Πλα­νήτη. Ἔχοντας γνώση ὅτι ὁ Ἑλληνισμός ἀποτελεῖ δῶρο Θεοῦ στήν Ἀνθρω­πότητα, τότε ἀντιλαμβανόμαστε πλήρως γιατί εἶναι ση­μαντι­κό­τατο τό στρατηγικό του μέλλον. Στό παρόν πόνημα ἐξετάζονται διάφοροι τομεῖς ἀπό τούς ὁποίους διαμορφώνεται τό μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἔτσι, λοι­πόν, περιγράφονται τά ἑξῆς:
• Στό πρῶτο Κεφάλαιο ἐξετάζονται θέματα πού σχετίζονται μέ τήν Ἑλληνική Οἰκουμενικότητα, τήν Παγκοσμιοποίηση καί τόν Οἰκου­με­νι­σμό.
• Στό δεύτερο Κεφάλαιο ἀναφέρονται οἱ Ἐθνικοί σκοποί καί ἡ Μεγάλη Ἰδέα τοῦ Ἑλληνισμοῦ διαχρονικά μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, κα­θώς καί μελ­λοντι­κά.
• Στό τρίτο Κεφάλαιο ἐξετάζονται τά φλέγοντα θέματα τοῦ Δημογρα­φικοῦ Προβλήματος τῆς Χώρας μας καί ἐκεῖνο τοῦ Μεταναστευτικοῦ, τῶν ὁποίων οἱ ἐπιπτώσεις γιά τό μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ζοφερές.
• Στό τέταρτο Κεφάλαιο ἀναφέρεται τό μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Διασπορᾶς, ὁ ὁποῖος Ἑλληνισμός αὐτός ἀποτελεῖ μία «Δεύτερη Ἑλλάδα» καί καθίσταται σημαντικότατος παράγοντας γιά τήν ἐπιβίω­ση τοῦ Ἔ­θνους μας.
• Στό πέμπτο Κεφάλαιο ἀναφέρονται στοιχεῖα γιά τό ἀβέβαιο μέλλον τῶν Ἑλλήνων τῶν Ἀλησμόνητων Πατρίδων τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅπου ἀπαι­τεῖται μέγιστη προσοχή, ἐγρήγορση καί φροντίδα τόσο ἀπό τήν Ἑλλάδα, ὅσο καί ἀπό τήν Κυπριακή Δημοκρατία.
• Στό ἕκτο Κεφάλαιο ἐξετάζεται ἡ Ἑλληνική Ναυτιλία, ἡ ὁποία κατέχει τήν πρώτη θέση τόσο στήν ΕΕ ὅσο καί Παγκόσμια, ἡ ὁποία συ­νεχίζουσα μέ τόν ἴδιο ρυθμό θά ἔχει λαμπρό μέλλον.
• Στό ἕβδομο Κεφάλαιο ἀναφέρονται θέματα πού σχετίζονται μέ τήν ἠθική, πνευματική καί οἰκονομική κρίση στήν Ἑλληνική Κοινωνία, τά αἴτια τά ὁποῖα δημιούργησαν καί δημιουργοῦν τήν κρίση στούς τομεῖς αὐτούς, καθώς καί μέτρα γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν κρίσεων.
• Στό ὄγδοο καί τελευταῖο Κεφάλαιο ἐξετάζεται τό καυτό θέμα τοῦ μέλλοντος τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων, ἀπό τό ὁποῖο ἐξαρτᾶ­ται ἡ ἐπιβίωση τῆς Πατρίδας καί τοῦ Ἔθνους μας, λόγω τῶν καθημερι­νῶν ἐπι­κίν­δυνων προκλήσεων καί καταπατήσεων τῶν κυριαρχικῶν δικαιω­μά­των μας, ἀπό πλευρᾶς Τουρκίας, καί τῶν ὀνείρων πού καλλι­ερ­γοῦν οἱ Τοῦρκοι γιά ἀνασύσταση νέας Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα, πού μᾶς ἔδειξαν οἱ πρόγονοί μας, μέ τό «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» καί τοῦ «ΟΧΙ»;


https://www.hellasbooks.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE...

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΣΤΟ 210 6440021.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 15 Ε ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ, 20 Ε ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου