Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

ΞΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΣΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ ''ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 1914''

ΞΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΣΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ Κ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ ΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ 1925 ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1914 ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ. ΑΞΙΖΕΙ... ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ.
ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 6440021.


«Τοιούτον το έργον ημών, μεθ’ όλας τας παρομαρτούσας δυσκολίας και ατελείας, έχομεν την τόλμην να παρουσιάσωμεν εις το σεβαστόν Κοινόν, με την πεποίθησιν ότι η μεν νέα γεννεά θα διδαχθή εκ του εθνικού του παρελθόντος και θα αισθανθή τας εθνικάς της υποχρεώσεις. Οι αγωνισθέντες και επιζώντες, θα χαίρωσι διότι συνέδεσαν τα ονόματά των με τα των ενδόξων προγόνων των. Δια δε τους υπέρ της απελευθερώσεως αδελφών πεσόντας, οίτινες παράδειγμα άξιον μιμήσεως εις τας επερχομένας γεννεάς εγένοντο, μνημόσυνα πάντοτε υπέρ αυτών θα τελή η Ιστορία, εκτός της ευγνωμοσύνης του Βορειοηπειρωτικού λαού, ήτις εσαεί θα περιβάλλη την μνήμην απαξαπάντων των αγωνισθέντων, εις τους οποίους αφιερούται το πόνημα τούτο. Αθήναι Ιούλιος 1929.» (ΚΩΝ. ΧΡ. ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ, από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Προλεγόμενα

Εισαγωγή

Κεφάλαιον Α΄
Η περιοχή της Αλβανίας. - Η Β. Ήπειρος επιδικάζεται εις αυτήν. - Η Δ. Επιτροπή. - Διέλευσις εκ Κορυτσάς.

Κεφάλαιον Β΄
Οι ιεροί Λόχοι. - Ένοπλα συλλαλητήρια. - Ο Ζωγράφος αναλαμβάνει την αρχηγείαν. - Σχηματισμός Κυβερνήσεως Αυτονόμου Ηπείρου.

Κεφάλαιον Γ΄
Η παράδοσις της Κορυτσάς εις τους Αλβανούς. - Η εντύπωσις εις τους κατοίκους.

Κεφάλαιον Δ΄
Ένθερμος υποδοχή του Ζωγράφου. - Η αναπέτασις της Σημαίας. - Προκήρυξις Κυβερνήσεως.

Κεφάλαιον Ε΄
Η Ελλην. Κυβέρνησις καταδιώκει το κίνημα. - Αποκλεισμός Αγ. Σαράντα. - Συζήτησις εν τη Ελλην. Βουλή.

Κεφάλαιον ΣΤ΄
Μετά την παράδοσιν της Κορυτσάς. - Η 17η Φεβρουαρίου αποφράς ημέρα.

Κεφάλαιον Ζ΄
Ο Δούλης αναλαμβάνει την αρχηγείαν του Στρατού.

Κεφάλαιον Η΄
Διαταγή Επιστρατεύσεως. - Οι μαθηταί εθελονταί. - Συμπλοκή μεταξύ Ελλήνων και Αυτονομιακών εις Γεωργουτσάτη.

Κεφάλαιον IA΄
Η Ελληνική Κυβέρνησις απαγορεύει τα συλλαλητήρια. - Ο Βηδ αποστέλλει αντιπροσώπους εις τους Βορειοηπειρώτας.

Κεφάλαιον ΙΒ΄
Επανάστασις Κορυτσάς. - Θάνατος Διακοβασίλη Γκιώνη. - Αποτυχία Επαναστάσεως. - Ο Φουρίδης με τον λόχον του.

Κεφάλαιον ΙΓ΄
Η Ελλάς και αι Δυνάμεις. - Επίθεσις Αλβανών. - Μάχαι Κόδρας, Μ. Τσέπου, Κουρβελέση, Τεπελενίου, Λεσκοβικίου, Σαλίσης και Πηλίουρης.

Κεφάλαιον ΙΔ΄
Η Ιταλία και η Αυστρία συνιστώσιν συνεννόησιν - Μάχη Νικολίτσης - Κήρυξις ανακωχής.

Κεφάλαιον ΙΕ΄
Αιτήματα Βορειοηπειρωτών. - Το Πρωτόκολλο Κερκύρας. - Η εντύπωσις.

Κεφάλαιον ΙΣΤ΄
Το Συνέδριον Δελβίνου. - Επικύρωσις Πρωτοκόλλου Κερκύρας. - Μάχη Λαμπόβου και Χουμελίτσης.

Κεφάλαιον ΙΖ΄
Επιτροπή εις Άγιον Όρος. - Ο Τσόντος-Βάρδας Αρχηγός τμήματος Κορυτσάς.

Κεφάλαιον ΙΗ΄
Η ουδετέρα ζώνη. - Αλληλογραφία Αυτονομιακών και Ολλανδών αξιωματικών. - Τελεσίγραφον Βάρδα. - Κατάληψις Κορυτσάς.

Κεφάλαιον ΙΘ΄
Τα κατά τον Τομέα Πρεμετής. - Μάχαι Κοκόϊκας, Φράσσαρης, Οδριτσάνης.

Κεφάλαιον Κ΄
Μάχη Κλεισούρας.

Κεφάλαιον ΚΑ΄
Προέλασις προς Βεράτιον και κατάληψις αυτού. Τουφεκισμός Λεοντοκιανάκη.

Κεφάλαιον ΚΒ΄
Το ενδιαφέρον υπέρ των Ολλανδών αξιωματικών. - Τα εν Άνω Αλβανία. - Ευχαριστήρια ρουμανιζόντων. - Οι Αλβανοί ζητούν να επιστρέψουν. - Αι προφυλακαί Μαλίκ. - Μάχαι Χειμάρρας.

Κεφάλαιον ΚΓ΄
Υποχώρησις Αυτονομιακών. - Θάνατος Ανδρ. Ζυγομαλά.

Κεφάλαιον ΚΔ΄
Το ζήτημα της Σάσωνος και το Βορειοηπειρωτικόν εις την Ελλην. Βουλήν. - Ομιλεί η αντιπολίτευσις.

Κεφάλαιον ΚΕ΄
Παρασπονδία Αλβανών. - Μάχη Μαλίκ.

Επίλογος

Τα μετά την απελευθέρωσιν. Ανακατάληψις της Β. Ηπείρου υπό της Ελλάδος. Η εκδήλωσις προς τους αγωνισθέντας.
Πίναξ παροραμάτων


https://www.hellasbooks.gr/product.php?products_id=369&fbclid=IwAR1m_zokJwwUOnITJRwa-1ROlrS0Va2oqIvzkoXnOcGKbSLzJMVORiHdYnkΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου