Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΜΑΧΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα 

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * 

Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και: https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ 

email:acroceramo@hellasbooks.gr 
facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ο πόλεμος της Ιταλίας κατά της Ελλάδος αποτελεί την συνέχειαν της επιδιώξεως των Χίτλερ και Μουσολίνι προς κατάκτησιν τον Κόσμου. Ούτοι επωφελήθησαν της αδυναμίας και της απροθυμίας προς πόλεμον των Μεγάλων Δυνάμεων Αγγλίας και Γαλλίας και η μεν Γερμανία κατέλαβε την Αυστρίαν, την Τσεχοσλοβακίαν, το Μέμελ και επεδίωξε να κατακτήση και το Δάντσιγ μετά εδαφικής διόδου από Γερμανίας προς αυτό, τουθ' όπερ δεν απεδέχθησαν οι Πολωνοί και αι εγγυηθείσαι την ακεραιότητα ταύτης Μ. Δ. Αγγλία, και Γαλλία και ούτω εκηρύχθη ο Β' Παγκ. πόλεμος από του Οκτωβρίου του 1939 δι' εισβολής της Γερμανίας εις την Πολωνίαω και της κηρύξεως πολέμου της Αγγλίας και Γαλλίας κατά της Γερμανίας, η δε Ιταλία κατέλαβε την Αβησσννίαν και από του Σεπτεμβρίου του 1939 κατέλαβε την Αλβανίαν. Έκτοτε η Ιταλία διεβεβαίου την Ελλάδα περί των ειρηνικών της διαθέσεων αλλά και δεν έπαυε να προβαίνη εις εχθρικάς κατ' αυτής πράξεις, το αποκορύφωμα των οποίων ητο ο κατά την 15 Αυγούστου 1940 τορπιλισμός του Ελληνικού Καταδρομικού «Έλλη» εις Τήνον υπό Ιταλικού υποβρυχίου. Τέλος την 3ην πρωϊνήν της 28 Οκτωβρίου 1940 ο πρεσβευτής της Ιταλίας Γκράτσι επέδωκεν εις την οικίαν του Πρωθυπουργού Ι. Μεταξά τελεσίγραφον καθ' ό ώφειλεν η Ελλάς να επιτρέψη την ελευθέραν δίοδον των Ιταλικών στρατευμάτων δια του Ελληνικού εδάφους επί απειλή αμέσουμ μετά 3 ώρας, εισβολής.
Ο πρωθυπουργός Ι. Μεταξάς είπε εις τον Ιταλόν πρεσβευτήν το Ιστορικόν «ΟΧΙ» και ούτω εκηρύχθη ο πόλεμος της Ιταλίας κατά της Ελλάδος, δι' εισβολής των Ιταλών από της Πίνδου.
Ηυτύχησα να διατελέσω Επιτελάρχης του Β' Σώματος Στρατού επί τριετίαν, προ του Πολέμου 1940-41, και κατά την διάρκειαν τούτου μέχρι τέλους της εαρινής επιθέσεως των Ιταλών. [...]

Περιεχόμενα

Α' ΤΟΜΟΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α' Προπαρασκευή του Πολέμου. Σχέδια επιχειρήσεων
ΜΕΡΟΣ Β' Μάχη της Πίνδου
ΜΕΡΟΣ Γ' Εισβολή εις την Αλβανίαν. Μάχη Φράσερι
ΜΕΡΟΣ Δ' Μάχαι Κλεισούρας 23, 30 Δ/βρίου 1940, 8, 9, 10 Ιανουαρίου 1941
Μάχαι Σέντελι - Τρεμπεσίνας
Διάλυσις Ιταλικής Μεραρχίας Λύκων Τοσκάνης
ΜΕΡΟΣ Ε' Προπαρασκευή αποκρούσεως εαρινής επιθέσεως Μουσσολίνι
Απόκρουσις εαρινής επιθέσεως Μουσσολίνι
Αποχώρησις και σύμπτυξις εκ του Μετώπου
Διαβιβάσεις κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων
Υγειονομική υπηρεσία κατά τας επιχειρήσεις
Σφάλματα Ελληνικής Στρατιωτικής Ηγεσίας
Σφάλματα της Στρατιωτικής Ηγεσίας
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΑΙ ΛΕΞΕΙΣ
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

https://www.politeianet.gr/books/9789605227074-machas-p-dimitrios-pelasgos-ellinoitalikos-polemos-chartodeti-ekdosi-358985

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου