Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

«ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 324 μ. Χ. – 1081 μ.Χ. Πρώϊμη καί Μέση Βυζαντινή Περίοδος: Ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο ἔως τήν ἄνοδο τῶν Κομνηνῶν» ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και:
https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ 
email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Στό παρόν έργο ἀναλύεται η Πρώϊμη καί Μέση Βυζαντινή Περίοδος. Δηλαδή ἀπό τήν μονοκρατορία τοῦ Κωνσταντίνου Α’ τοῦ Μέγα καί τήν ἵδρυσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό ἔτος 324 μ.Χ. μέχρι τήν ὁριστική ἐπικράτησι τῆς δυναστείας τῶν Κομνη-νῶν τό ἔτος 1081 μ.Χ.
Ὁ τόμος χωρίζεται σέ δυό μέρη μέ τά ὁποῖα ἐπιδιώκουμε καί τόν ἀκριβή ἱστορικό ὁρισμό τῆς κάθε περιόδου. Τό πρῶτο μέρος ἀφορᾶ τήν Πρώϊμη Βυζαντινή Περίοδο (324 μ.Χ.-610 μ.Χ.) ποῦ ὀνομάζουμε «Ἐκχριστιανισμένο Ρωμαϊκό Κράτος τοῦ Ἑλληνιστικοῦ Κόσμου». Τό δεύτερο μέρος ἀφορᾶ τήν Μέση Βυζαντινή Περίοδο (610 μ.Χ.-1081 μ.Χ.) πού ὀνομάζουμε «Ἑλληνο-Χριστιανική Αὐτοκρατορία τῆς Ρωμανίας». Ἡ ἀκριβής αἰτιολογία τῶν ὀνομασιῶν αὐτῶν τεκμηριώνεται ἀναλυτικά στό ἔργο.
Ἡ παρούσα ἐργασία ἀποτελεῖ ἔργο συνθετικό πού βασίζεται σέ πρωτογενεῖς πηγές ἀλλά καί τήν κυριότερη ἑλληνική καί ἰδίως ξένη βιβλιογραφία τουλάχιστον 230 ἐπιστημονικῶν ἔργων. Εἶναι συνεπῶς ἀποτέλεσμα ἐνδελεχούς ἐρεύνης καί ἐξαντλητικῆς δια-σταυρώσεως στοιχείων καί πηγῶν. Βασίζεται δέ στίς ἀπόψεις καί τά συμπεράσματα τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων.
Ἀποτελεῖ μία Πολιτική Ἱστορία, ὁλοκληρωμένη καί προσεκτικά δομημένη, ἐπιστημονικά τεκμηριωμένη, ἀλλά ὄχι περιττά ἀνα-λυτική. Εὐκατάληπτη ἀλλά καί μέ κριτικό ἀναλυτικό πνεῦμα. Μία ἱστορία πού δίνει ἀπαντήσεις σέ ἐρωτήματα. Καί πού ἀπο-δεικνύει τήν σύνδεσι τῆς ἐξιστορουμένης περιόδου μέ τόν Ἐλλη-νισμό μέσα ἀπό στοιχεῖα καί πηγές. Στό τέλος κάθε Μέρους ὑπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο μέ τήν “Ἀποτίμησι” τῆς κάθε περιόδου. Ἐκεῖ ἀναλύεται κατά πρῶτον ἡ ἐθνογραφία τῆς περιόδου κατά περιοχή. Κατόπιν γίνεται εἰς βάθος ἀνάλυσις καί ἑρμηνεία τῶν ἱστορικῶν γεγονότων πού ἐξιστορήθηκαν καί ἐξάγονται τά ἀπαραίτητα πολιτικά συμπεράσματα πού τήν χαρακτηρίζουν. Τέλος, περιγράφεται συνοπτικά ὁ πολιτισμός καί πνευματικός βίος ἑκάστης περιόδου (Γλῶσσα, Παιδεία, Δίκαιο, Νομοθεσία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Λογοτεχνία, Ἱστορία, Ἐπιστῆμες, Τέχνη κ.λπ.).
Εὐελπιστοῦμε ὅτι ἡ παρούσα μελέτη συμβάλλει στήν κατανόησι ἀλλά καί ἔξαψι τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τόν Βυζαντινό Ἑλληνισμό ἤ ἀλλιῶς το “ἐκχριστιανισμένο Ρωμαϊκό Κράτος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους”, τοῦ ὁποίου οἱ νέοι Ἕλληνες εἴμαστε οἱ ὀργανικοί καί σαρκικοί συνεχιστές καί πού ἀποτελεῖ ἀποκορύφωσι τοῦ ἱστορικοῦ ἐκείνου φαινομένου πού ἀποκαλοῦμε “Αὐτοκρατορικός Ἑλληνισμός”. 

 

https://www.hellasbooks.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου